395 הורדות 354 השמעות
ספרים "חקרי לשון", "מענה לשון" – לחומש "שמות", "אמרי לשון".