565 הורדות 270 השמעות
הספרים "חקרי לשון", "מענה לשון" – לחומש "שמות", "אמרי לשון".